Oppdatert CookieUtil

1 comment

Oppdatert cookieutil som tar med brukernavn i cookie, og sletter cookie dersom dette har endret seg, dvs ny bruker har logget på samme maskin.  1:   /// <summary>

  2:   /// util for å serialize /deserialize objekter til cookies

  3:   /// </summary>

  4:   public static class CookieUtils

  5:   {

  6:  

  7:     /// <summary>

  8:     /// Henter satt cookie som object, returnerer null hvis cookie ikke finnes

  9:     /// </summary>

 10:     /// <param name="navn"></param>

 11:     /// <returns></returns>

 12:     public static T GetCookie<T>(string navn) where T : class, new()

 13:     {

 14:  

 15:       try

 16:       {

 17:  

 18:         HttpCookie c = HttpContext.Current.Request.Cookies[navn];

 19:         if (c == null || string.IsNullOrEmpty(c.Value))

 20:           return default(T);

 21:  

 22:  

 23:         string[] verdier = c.Value.Split('|');

 24:         

 25:  

 26:  

 27:         //fjern cookie hvis den er for en annen bruker

 28:         string brukerident = verdier[0]; //første==brukerident

 29:         if (brukerident != Kontroller.HentCurrentUser())

 30:         {

 31:           SlettCookie(navn);

 32:           return default(T);

 33:         }

 34:         int n = 1; //start på 1, 0==brukerident...

 35:         T objekt = new T();

 36:  

 37:         Type type = objekt.GetType();

 38:         //Type type = objekt.GetType();

 39:         FieldInfo[] felter = type.GetFields();

 40:         foreach (FieldInfo feltinf in felter)

 41:         {

 42:           feltinf.SetValue(objekt, verdier[n++]);

 43:         }

 44:  

 45:         PropertyInfo[] props = type.GetProperties();

 46:         foreach (PropertyInfo propinf in props)

 47:         {

 48:           SetProperty(propinf, verdier[n++], objekt);

 49:         }

 50:  

 51:  

 52:  

 53:         return objekt;

 54:       }

 55:       catch (Exception ex)

 56:       {

 57:         throw new BasisException(ex);

 58:       }

 59:  

 60:  

 61:     }

 62:     /// <summary>

 63:     /// Lager cookie av gjeldende objekt som utløper om 10 timer

 64:     /// </summary>

 65:     /// <param name="navn"></param>

 66:     /// <param name="objekt"></param>

 67:     public static void SetCookie(string navn, object objekt)

 68:     {

 69:       SetCookie(navn, objekt, DateTime.Now.AddHours(10));

 70:     }

 71:  

 72:     /// <summary>

 73:     /// Lager cookie av gjeldende objekt

 74:     /// </summary>

 75:     /// <param name="navn"></param>

 76:     /// <param name="objekt"></param>

 77:     /// <param name="utløper"></param>

 78:     public static void SetCookie(string navn, object objekt, DateTime utløper)

 79:     {

 80:  

 81:  

 82:       try

 83:       {

 84:  

 85:         StringBuilder streng = new StringBuilder();

 86:         streng.Append(Kontroller.HentCurrentUser() + "|");

 87:         Type type = objekt.GetType();

 88:         FieldInfo[] felter = type.GetFields();

 89:         foreach (FieldInfo feltinf in felter)

 90:         {

 91:           if (feltinf != null)

 92:           {

 93:             object verdi = feltinf.GetValue(objekt);

 94:             streng.Append(verdi.ToString() + "|");

 95:  

 96:           }

 97:         }

 98:  

 99:         PropertyInfo[] props = type.GetProperties();

 100:         foreach (PropertyInfo propinf in props)

 101:         {

 102:           if (propinf != null)

 103:           {

 104:             object verdi = propinf.GetValue(objekt, null);

 105:             streng.Append(verdi.ToString() + "|");

 106:           }

 107:         }

 108:  

 109:         HttpCookie c = new HttpCookie(navn, streng.ToString());

 110:  

 111:         c.Expires = utløper;

 112:  

 113:         if (HttpContext.Current.Request.Cookies[navn] != null)

 114:           //finnes fra før

 115:           HttpContext.Current.Response.Cookies.Set(c);

 116:         else

 117:           //finnes ikke, lag ny

 118:           HttpContext.Current.Response.Cookies.Add(c);

 119:  

 120:       }

 121:       catch (Exception ex)

 122:       {

 123:         throw new BasisException(ex);

 124:       }

 125:     }

 126:  

 127:  

 128:     /// <summary>

 129:     /// sletter en satt cookie 

 130:     /// (resetter verdi og setter utløpsdato tilbake i tid)

 131:     /// </summary>

 132:     /// <param name="navn"></param>

 133:     public static void SlettCookie(string navn)

 134:     {

 135:       //tømmer verdi og setter utløpt for ett år siden

 136:       HttpCookie c = new HttpCookie(navn, "");

 137:       c.Expires = DateTime.Now.AddYears(-1);

 138:  

 139:       if (HttpContext.Current.Request.Cookies[navn] != null)

 140:         //finnes fra før

 141:         HttpContext.Current.Response.Cookies.Set(c);

 142:  

 143:     }

 144:  

 145:  

 146:  

 147:  

 148:  

 149:     /// <summary>

 150:     /// Hjelpemetode for å sette en verdi via reflection etc

 151:     /// </summary>

 152:     /// <param name="pInfo"></param>

 153:     /// <param name="propertyValue"></param>

 154:     /// <param name="objectToSetValue"></param>

 155:     private static void SetProperty(PropertyInfo pInfo, string propertyValue, object objectToSetValue)

 156:     {

 157:       Type pType = pInfo.PropertyType;

 158:  

 159:       if (pType == typeof(string))

 160:         pInfo.SetValue(objectToSetValue, propertyValue, null);

 161:       else if (pType == typeof(bool))

 162:         pInfo.SetValue(objectToSetValue, Convert.ToBoolean(propertyValue), null);

 163:       else if (pType == typeof(int))

 164:         pInfo.SetValue(objectToSetValue, Convert.ToInt32(propertyValue), null);

 165:       else

 166:         throw new NotImplementedException("Objektet har felttype som ikke er implementert enda..");

 167:     }

 168:   }

1 comment :